0
Nawl khinna a thuak pha mahmahte kiang panin phattuamna lianpipi hong piazaw aa, mite lam-etna lam sangin lam-et lohna lamdang pipi panin na hoih hong paizaw mawk hi. A simmawh huai khuano khat sung panin gum Pa ding hong suak zaw aa, a it banglo a ninpi sungah hong ki sial lamdang thulakpa, vanglian Pasian, tawntung Pa, nop sakna kumpi hong suakzaw mawk hi. Thuman a kisa, hi a kisa te sungah a teengpi pen Dawi mangpa na hizaw thei aa, thu ki khualsak in, hehpihna aw-zol hong zangten hong netum theizawsop ahih manin tuate Thukhual Dawi ki ci hi.

Unau khat, laiguizom sisanpih sung veve lak ah a ki tuambawl pha mahmah pa kiang panin phattuamna lianpipi hong piang khiazaw mawk hi. Tua gam ah kialpi a tun ciangin a ki nawl khinpen pa Josept in kialpi hun sung nop sakna leh nuntakna na piazaw mawk hi. Nang tawh hong om khawm ding Pa pen cikmah hunin nusialo in ih om aleh nawl khinna ih tuah hun hong om phialmah leh ama minthanna lianpipi a ki muhna ding lampi na hizaw thei hi. A lamdangpipi hong pianna thute ngaihsun leng Pasianin adeihna khat aom saknuam na hizaw thei gige hi. Nang tawh Pasian hong om khawmta hen.

Phun sanna a thuak khit dikdek ciangin na lianpipi a mipihten muh dingin nuntakna a neihlo Ciangkhut na zangh mawk hi. A omloh mahmah ciangin a om sak thei Pa in Va mimsa tawh gilpi dimin an na vak pan mawk hi. A suah bek in a minamte sung panin Galtai hi mahleh suahtakna kongpi a pullet masa dingin a minamte sung panin Moses na ki zangh zaw mawk hi. A pau thei mengmeng te sangin a pau theilo mengmengte simmawh huaizaw hi mahleh a biak Singlamteh hizaw lo in Singlamteh tunga a ki khai Jesus a biakzawk manin tuni dongin a minam pihten gen bel in na neihlawh zaw mawk uhhi.

Tu hunteh Dawi mangpa na sepna lian semsem in Biakpiakna sangin a Biakpiakna min ki thupi ngaihsut zaw mawk hi. A ki khai Pa sangin, a ki khaina Singlamteh ki biazawta hi. A lamdang a piangsak Pa sangin a Ciangkhut ki thupi muhzawta hi. A gum khia Pa sangin a gup khiat mite ki muangzawta hi. 

Ih phat Pa, ih biak Pa, ih muan Pa, ih gup Pa ...cihte pen mihingte leh ABCDE...te na hizaw kha thei hi. Tuate sung tawng taktak ah a busa pen a lamdangpi hizello in a pu Dawimang na hizaw thei hi. 

Pasian angvan minam sungah....

Thawn Tuang
Zomi Angvan
www.zomi-angvaan.blogspot.com
March 1,2015

Post a Comment

 
Top