0

 Zingciang ZCD Birthday

     1988 kum gambup buaina khit ciang in political party phuattheihna kongkhak hong kihon ciang in tua hunlai a India ah suangmanpha zuak a ana paipai khuamu zawdeuh Zomi sumbawl pawlkhat leh Pu Thang Lian Pau (tu'n ZRO/ZRA president) te' hanciamna tawh ZNC party na phuan uh a, 1989 kum October 24 ni in matpongtin nangah uh hi.

      Makai ding in Pu Col Khen Za Moong zong nazawn uh hi. Alem theihloh ciang in makai ding in Pu Cin Sian Thang cial uh hi.

      1990 kum kiteelna ah ZNC min tawh dem uh a, Tonzang pan in Pu Thang Lian Pau in zo a, Tedim pan in Pu Cin Sian Thang in zo hi.

     Tutung 2020 kum kitelna dan mah in azote in ukna angah theihlohna ding in kawl galkap te'n khakcip ahih man in Pu Thang Lian Pau in thautawi lampi nazui in Pu Cin Sian Thang in non-violence lampi nazui ahih man in kum tampi sung tamveipi mat le hen thuakkha hi.


ZNC sihna leh ZCD pianna

     Kawl galkap kumpi SPDC in 2010 kum in kitelna bawl a, alangpang teng in nuaksan hi. Anuak lak ah ZNC zong kihel hi. Kitelna ah alut ding in matpongtin bawllo ahih man in ZNC asikhin hong suak hi 

     2010 kum kitelna tungtawn in U Thein Sein kumpi hong kah hi. Anuak pawl makai ASSK leh U Thein Sein hong kiho thei ahih man in party sisa teng matpong tin kik theihna lampi hong kihong hi 


Zomi Nial Zolo Uh

    ZNC matpongtin bawl ding in akithawi ciang un thunei te'n "Zomi cih bang om kei" naci hiau uh ahih man in cihna ding theilo in om uh hi. Pu Cin Sian Thang in tuavai tualaitak a Tedim Association makai Prof.Dr.C. Thang Za Tuan@Sia Tuanno na kokha bilbel hi.

      Sia Tuanno ThangTuan Ngalliam makai in kawl te' tangthubute pheklek uh a, a encyclopedia laibupi sung nangawn vuah "Chin te amau leh amau Zomi kici uh hi" cih khawng na om dimdem ahih man in tua teng bulphuh in laipi khat hong phah uh ciang un thunei te'n nialzo nawnlo in "Zomi om mah uh cei" cikik uh hi.

       Tua tungtawn in Zomi party kiphuan thei kik a, ZNC pan ZCD ah akilaih ahi hi.


2015 leh 2020 Kitelna te ah ZCD in zong dem a, 2015 kum in mun 5, 2020 kum in mun 2 ah zo hi.


     Tutung kawl galkap te'n thuneihna hong lakik leuleu uh a, party teng matpongtin kik kulsak leuleu uh hi. Pawlkhat bel nuak lai phot uh a, ZCD bel tutung nuak sawm nawnlo hi.


Kum 34 Cingta

     Zingciang in ZNC/ZCD kum 34 acing ding hong hita mawk hi.

      Akipat pan tuni dong ana dinpih tiuteu Pu Gin Kam Lian in phone tawh hong hopih a, "Thunget khopna leh ankuang umkhopna neihsawm hang in hong pai hamtang in" hongci ahih man in ka angtang mahmah hi.


Online tung khawng ah mi gensiat ziauziau khawng abaih mahmah sam hang, gal mai samai mat le hen tampi kawmkal ah kum hitan vei minam party dinpih tiuteu cih pen athubaih san hisamlo hi.

      

Tua mahmah ka zahtakna in kapai sawm hamtang hi.


Zomite' sungah ki-itna hong khang semsem ta hen


Shalom Zogam !!!


Mung Laan Thang

YangonPost a Comment

 
Top