0
Ni khat papi khangham khin pian khat kum 25 gual a pha ding a tapa tawh meileng hong tuang khawm uh hi. Meileng zong station panin pai ding kithawi ta ahih manin khualzin mi khempeuh a mau tutna ciat ah hong tu uh hi.

Meileng hong pai khia ciangin tangval pa in akimlapam khuadak laplap kawmin hong lungdam luakeii hi. Window omna lamah a Pa tawh hong tukhawm hi. Window ah a khut lam khia in huih kimut sak hi. Hong ku buabua in, "Papa aw singkungte zong meileng nung zui in hong delh uh hi lo maw!" hong ci hi. A Pa in ahih leh nuih mai kawmin a tapa lungkim pih mahmah hi.

A gei tutna ah nupa kop khat tu uh a, Patate kihona teng za uh ahih manin lamdang sa sim uh hi. Kum 25 gual bang a pha tangvalpa gamtat luhek ziate zakdah huai le naupang melmawl vai sa lua peuhmah uh hi. Tangvalpa hong awng vat zelin, Papa endihve! wa tengah tuivung le ganhing om hi lo maw! Kalaisai Pa, meipite zong meileng zui in leng ziahziah lai hi lo maw!

A gei vua tu nupate in zong tangvalpa tatzia zumhuai sa luain hong en gega ta uh hi. Tua laitakin guah hong zui ahih manin tangvalpa in a khut zankhia leuleu in guahtui hong dawh hi. Hong ku buabua zelin, "Papa guah zui ei, guahtui ka khut tungah kawt na mu hia Pa" hong ci hi.

Nupate zong kidek zo nawn lo uh ahih manin Papi pa hong hopih uh a, "bang dinga na tapa zato paipih in lungsim lam Siahaute bawl sak lo na hi hiam?" ci-in hong dong uh hi. Papi pa in zong dam takin, "Aw, ko tumah a zato panin hong ciah khia ka hi uh hi. Tu ni pen ka tapa' mit in khuavak kici a muh masak ni ahi hi" ci-in dawngkik hi.

Laisim ulenaute thu khat pepeuh a hang telcian lopipi in, mawk gen ziauziau huai het lo hi. "Don't draw conclusions until you know all the facts"
Khat Thang

Post a Comment

 
Top