0

Tuma kum 60 lai pawlin mi zawng innkuan khat in sum-le-pai haksat luat manin a tapa khat uh kum 10 a cin teh sang hong kah sak zo pan uh hi. Tapa no kum 2 sung bebek laisim zom zo-in, kum 12 a phak teh Innkuan gentheih luat manin kongzing ah tu-in, mi khedap nul sakin nasep hong kipan hi. Khedap nul sak ding mi a ngah kei leh nek ding nei lo-in an ngawl zelzel hi.

Nitak khuamui kuan, mihau khat khedap nul sak dingin hong pai hi. Khedap nul nuam in gilkial naupang no thum in hong delh uh a, "Pu aw, Sia aw, na khedap kei man hong nul sak ning", ci-in khedap nul ding hong kituh-uh hi. Mihau pa zong naupang thumte a vekun hehpih huai sa-in, a sawl zawk ding sang thei lo ahih manin, naupang thumte kiangah, "Ka khedap nul man dingin pek 2 kong pia ding hi. Tua pek 2 ngah le-uh teh bang na ci zat ding uh hiam?" ci-in hong dong hi. Tua hun lai khedap nul man pia sawm nih khawng bek hi napi pek 2 ngah ding a zakuh ciangin naupangte hong lawp semsem uh hi.

Nau pang khat pa in, "Sia aw, kei nasep hong pia in, zingsang a kipan nek ding bangmah ka neih loh manin gilkialin sun niloh ka om hi. Tu nitak ka nek ding om kei leh gilkialin ka si zo ding hi" ci-in hong gen hi. Naupang dang khat pa in, "Pu aw, kei pen ka innkuan bup ai ding nasem ka hi hi. Ka Pa si khinin ka Nu lah dam lo hi. Ka Innkuan un an ka ngawl zawh uh ni 3 pha khin ta hi. Na khedap kei hong nul sak tapeuh in" ci-in khitui luangin hong thum hi.

Tua leh naupang khat a cian lai pen in, "Sia aw, a zenzen in kei tua sum pek 2 hong ngah sak hi le teh, hih ka lawmte nih pek 1 tuakin ka hawm sak ding hi" hong ci khia hi. Mihau pa leh naupang dang nihte in hih kammal a zakuh teh lamdang hong sa ciat uh hi.

Naupang pa in "A mau gel pen ka lawm it pente hi. A nuntakna uh ka theih pih hi in, an nek ding a nei lo takpi mah uh ahi hi. Kei ka hih leh ka Nu' mawngphal zuak tawm ka nek sak a, ka tha om lai buang hi, na khedap kei man a siang penpen dingin kong nul sak nuam hi, Sia aw! a cih leh mihau pa zong a lungsim lawngkha lua ahih manin tua naupang pa khedah nul sakin sum pek 2 pia pah hi. Naupang pa in sum sangin a lawmte nih hawm sak pah lian hi.

Tua mihau pa in, naupang pa nitak an nekpih in, nasep ding vaihawm sak hi. Khedap nul sangin nuntak nuam hong sa zawdiak ahih manin, naupang pa in a mah sang-a cimawh zaw a lawmte tungah na hoih a sep manin, a ngah hamphatna thu hong tel khia ta hi.

Naupang pa kum 14 hong phak ciangin copper processing factory khat ah operator ngah in nasep kician hong nei ta hi. Kum 19 a cin ciangin a veilam khatme khat nasepna set in gawitan kha ciciat hi. A company in zatui, zaha bawl sak pak lo ahih manin, tua a kipanin Workers' Union ah lut ding hong lung gulh hi. Kum 21 hong phak ciangin Workers' Union ah lut in nasemte a ding hanciamin hamphatna tampi hong bawl hi.

Kum 45 a cin ciangin Workers' Party hong phuankhia hi. 1986 kumin Gam kiukna upapawl (congressman) hong suak hi. 2002 kumin "Gam mi khempeuh ni khatin an thumvei maantakin ka ne sak zo ding hi" ci-in kumpi kitelna hong lut hi. Mipi deihna ngah ahih manin tua gam ii 35th President pa hong suak hiau mawk hi. Tua gam tangthu ah nasem mi mawkmawk panin President a suak masa pen pa hi in, leitung tangthu a lumlette lakah khat hong suak hi.

2006 kum ciangin President a term nihna hong ngah to suak lai hi. A kamciam om bangin a gam mite ni khatin an thumvei ne sak zo takpi ban ah, kial a tung den, an kham zo ngei lo a gamuh, leitungah nasep hoih pen gam 10 na dong hong tunto zen hi.

A mah pen 2010 kumin President term nih a zawh khit ciangin a tawlnga Brazil gam President Mr. Luiz Inacio Lula da Silva ahi hi.

Eite zong nuntakna bangzah takin genthei, haksa hi ta se leng, I lungkiat loh ding thupi hi. I nuntakna-ah a piang thei lo bangmah om lo in, a piang nai lo bek om hi. Sang ginatak a kah zo lo, an gilvah a nek ding a nei lo, khedap nul-a, lampi gei-a khangkhia Luiz Inacio Lula da Silva nuntakna tungtawnin laisim mimal kim in tha I lak theih ding I lunggulh hi.

Khat Thang

Post a Comment

 
Top