0

Zogam panin Kawlgambup huam dong ah a thangpha semsem lasasiam Thangpaa tawh holimna

Date : Dec 26,2014
Amun : Pa Thangpa inn, Sakollam, Tedim, Chinstate, Myanmar.

A neu tung aa a uk na, a sunmang khahsuahlo, Kawlgam ah Daw AungSanSuKyi la aphuah masa pen pa, ‘Halo ha, halo ha..’ ci in numei naupang khangno te in a deih uh la, ama kizep dan style le fashion, om dan performance te hangin Kawlgam khangno te lak ah amin thang, Kawlte a puk sakzo tualsuak mi lasa siam Saihtisai, Saisaimose te mah bangin tualsiak mi awsuah tawh Kawl la ngaih hiauhiau te a sa le tua te khekhap a zui laitak, tua te dinmun a galmuh ta ahi a nungta Pasian a zahtak le sikan anei gambup dong ah a thangpha semsem Zomi lasasiam Thangpaa tawh holim nate hih anuai a bangin kong suaksak uhi.

Athu tomkim
Min – Pa Hau Kap Thang (Thangpaa)
Suahni-         12 .11. 1969
Kum – 46
Nulepa min -  Pa Lian Cin Pau le Nu Ciin Khan Niang
Pianpih unau-  11 (pasal -7, Numei 4)
Khualui – Buangmual Khua, Tonzang township  
Zi min – Nu Gen lam Vung
Ta te min : – 1. Tg. Pau Khan Lian (Malaysia)
2. Tg Khai Muan Thang (M.div, Bangalore)
3. Tg Khup Sian Muang (Tedim)
Teenna – Sa.104, Sakollam, Tedim, Zogam.
Kizopna ding – 09 400505469
Kammal let:
“Topa tungah na vai teng ap in. Amah muang in; amah in hong sem ding hi.” (Late 37; 5)
Ukna - Lasak le vanzuak
Nasep – Lasak le Vanzuak

Zingsol: La pen na neu aa kipan a-uk ngiat ahia (ahkl) na gol ciang na uk pat ahia? La lam ah nasia masa (ahkl) hong pantah a om na?

Thangpaa: He himah ei. Ka neu aa kipan a-uk ngiat hi mai ingh. Ka unu pasal pen la uk cihtak aa uk khat hi in aman khangnote hong pantah ngiat ahih ciang aa ama hang zong himai hi. Aman guiter khawng hong bawl in, tua pen ko khangno ten kikhel aa tum ngekngek cih dan hi in ama hong pattah zong himai ing.

Zingsol: Zola dawng bangzah bang na phuak khin aa?

Thangpaa: Dawng 40 beek pha in teh, hoih kasak te bek khum ingh. Mitung khawng khum huai maw khun huailo, hoih maw hoihlo cih dong kawikawi in amau hoih hong cih leh khum cih dan hi.

Zingsol: Tu ciangciang album bang zah bawl khin na hia?

Thangpaa: Tu aa ka Kawlkhui bawl “Style shih mah star phyit Mae” cih tawh hileh khui li hita hi. A dang thumte pen “Zo sinlai ah na sa’ng e”, “Kisik kik in” le “Kabar ka laysa yah tae Daw AungSanSuKyi” hi. Zo lakhui nih le Kawl lakhui nih hi.

Zingsol: Khui bawlna ah sponsor ahkl producer pen nangmah hipah nahia?

Thangpaa: He kei le kei hi’ng. Tu aa ka Kawlla te Youtube ah hong kikoih sak tak ciangin a en mi tulza val aom ciang aa hih Mogoke mihau numei khat bangin limlah cih khawng aa kipan abei khempeuh hong sponsor nuam ing hong ci aa, kei le kei ki sponsor zo ingh, kei pen khangno sum zonglai hinawnlo, papi khat le keilekei a dingzo khat ka hihteh hehpihna tawh na khasia kei oo ci mai e.

Zingsol: Ei Zomi te in Zola album i bawl ciangin a tamzaw kimet zo khollo cileng tua tawh kisai in nang ii ngaihsutzia, sanzia hong gen ve.

Thangpaa: Ei Zola khui bel khot ding haksa mah e. Ahangin i zuakphual (market) pen Zopau a kipau na munteng (Gtn. Tedim, Tonzang, Cikha, Kawlpi, Tamu..) himawk in neu ahih ciang aa le amimal aa kitawm ahih ciang a maw. Ahihang “Zo sinlai ah na sang e” bang pen kei vanzuak ka hihciang aa ka kizoppih sumbawl vanzuakte in bel hong lei tek uh. Ih Tedim khuk sung ah bel khui 500 khawng kai ve. Tua hunlai bel Tape khui tawh hi.

“Kiksik kik in” in bang bel khui 1000 bek ka bawl hi in ah tua ci khol kei mah ei.
Tuateh hih “Kabar ka laysa yah tae Daw AungSanSuKyi” bang bel khui 3000 ka bawl hi in Pasian hehpihna meet ingh. Tagah te kepna sangah zong tein 2 piakhia khin ingh. Khui tampi official aa abawl hileng bang akimeet zawlai ding hi. Tua hi in ah ei aa pen pawlpi sung bek zuak ding cih (athindaw adwin kanttat) bek tawh hi in ah tangzai tak aa kihawm theilo aive. Tu aa ka bawl laitak leuleu bel “Man studio” ah master valak khin ingh. Amau bel khui 400 bang hong la nung hong ci pah, tua teh Yangon khuapi sungah zong mun 8 ah hong zuaksak nung. Mandalay le adang khuateng nang man hong zuak in zuakkhiat zawhna zong thupi hi hong ci uh e.

Zingsol: Hih thu tawh kisai in e leh tu lai la-uk khangno te bang ci thapiak nop na hia?

Thangpaa: Zola pen sak ding hi. I mite aading hi hipen. I tawm mahmah hang Zola pen sakloh theihloh hi. Ei la pen nambat khatna ah koih ding. Tua teh namdang la ihsak ding ciang lamal, la-aw ngah mahmah ding kisam hi.

Zingsol: Ih zola te hong khantoh nading in nang bang kisam sapen na hia, nang ii ngaihsutna hong gen ve.

Thangpaa: Ken ka ngaihsutna ah pen ei mi lasiamte pen ih aw khawngin mi te ban mahmah sa ingh. Ahihang pawl khat min ngah pian lehang ih omdan ih nuntak dan zulesa tawh kidiah pahpah sa ingh. Ih Kawlgam ah ken ka ettehteh Iron Cross te pen apua lam pan hopih ding cileng haksa mahmah ahih hang amau kiang ah vapai leng nak thunop lua uh himai. Elzen aa ulenau bang aa kiho thei cihdan hi. Amau bel omdan, khawldan te ah sikan ka neihna hang un Kawlgam ah asang pen mun atung hi ung hong cipah ai ve. Sikan neih ding athupi pen hi.

Tuateh mi minthang pian khat in show khawng akah uh teh silhleten teelsiam ding kisam cih ngaihsut pia nuam ingh. Stage tung khawng ah hineknak lo ding silhdan tendan siam ding kisam sang ingh.

Mandalay, Dynasty Hotel ah university sangnaupang pawlkhat in hong interview in ah hih na kizep dan pen koi pan hiam, Korea pan hiam, kua hong ngaihsut piakna tawh hih bang style hong phuang khia na hiam? Cih dan hong dong uh in tua leh “style sih mah star phyit mae” cih album khat hong bawl ve bangbang hileh tha hong pia nung ahong cih uhteh ken zong tua aki hawmkhia ding khui kong bawl khiat hi.
Ka style pen deih lua uh ahihciang aa hong munuam uh a ong pai dan uhai ve hehehe (nui ngeingai). Ei mi lasa pawl khatte in ei tawh kilawm ding ei tawh kituak ding ih silh theih ding thupi cih ngaihsut pia nuam ingh. Stage tung ah lasa ding aa din khawng ciang pawlkhat in u Thangpaa zu dawn oo, beer dawn oo, na hantuam nading hong cithei hi. Kei hite dawnlo aa stage kah ngamlo ding ka hileh kah kei ning ei cipah kai ve. Ken tei sinsen mah aa stage tung kah mah nuamsa ingh. Ken bel tuadan aa hangsan nading in zu dawn kullo thunget ding hi ci ingh. Hih interview nong bawl uh ka lungdam lua hi. Ih mite ka ngaihsut piaknop tampi tak omlua hi. Yangon ah pawlpi pawlkhat te in u Thangpaa khangnote tha hong pia ve, tua le Innsein LST sang aa te in zong hongsam, kei lah man mahmah lo ka late edit in ka lamal te pawl khat lah laih kik zel in cih bang tawh pai manlo e. Tua hi in hong kisap hang a hun-awng neilo kaih ciang aa ka pai manlohna te hih Journal te tung tawn in hong thum ingh.

Na khat peuhpeuh ih vaihawm teh thungen ding. Ih mi te aading ahi thei bangbang hih sak ding athupi hi. Ka cih teh ei mi sungah mi  minthang te tawh liangko kikim ding khat le nih ih om hangin omdan khawldan sikan ih neihloh man in mi akidem zolo aitam ci ingh. Hi Kawlgam tualsuak minam sungah ei khamtung mite diakdiak pen lasa kitam mahmah hi. Ih aw zong hoih thei, tawmcik omdan khawldan ih siamloh man leh minnei pian leng Pasian i nungngat pahpah hangin thupha sawt khomlo ihi tam ci ingh.

Zingsol: Mipawlkhat (adiak diak khangnote)in akipuah dan vam mahmah in abang hang limlak (actor) semlo ahia? ci in hong kidong thei zel in, hih tawh kisai in nang i ngaihsutna hong gen ve.

Thangpaa: Hi tawh kisai in limlak lam pen lunglut mah ing. Journal khawng ah advertise ding in hong kisap leh sep sawm mah ing.

Zingsol: La tawh kisai bang hun ciang, koi mun ciang (gtn professional taktak dong) sep ding ngaihsun na hia nong gen thei dia?

Thangpaa: Yangon ah inn khat nei in ka kituah ding vai zong ka tapa India aa M.div kah pa hong ciah leh ki kum ding aci hing. Tedim ah hih ka saibawl zawh pen 2015, Jan 2 ni ciang kum 25 cing ding hita in ka kizoppih te in lah hong phallo in u Thangpaa aw pai kei in ko ahithei bang in hiah hong panpih nung ci in ningkum bang amau zong khui 10 tek hong laksak in khawng pah lel e. Ka cihnopna ah hi vanzuak nasep nusia ngam keng. Ka mipi te in tha hong ngahsak mahmah ahihman in hih la tawh kisai pen ahi theihzah in ka nuntak sung mipi te hong san lai teng sep ding sawm ing.

Zingsol: La lam ah na paktat deuh kuate khawng ahia?

Thangpaa: Leitungbup ah bel pasal ah Bryan Adam nambat khatna ah deih ing.  Numei ah bel Celine Dion bel genvetloh. Ama la “Because you love me” bang sa nuam kik ee PhyuPhyuKyawThein tawh kiho in, aman nasa khin se aih ciang aa. U Thangpaa sa nawndah oo kithuap lua kha inteh adang te telzaw oo hong ci in. Celine Dione Leitung bup ah akhatna akipia hi aa Kawlgam ah bang hong pai hileh taisuk vingveng aa a en suk lian ding kai ve. Ama ii performance, a aw power akipan mite’n ah kum 100 dong adem zo omken teh aci uh hi in amah mah deih pen ing ei. Kawlgam ah bel sianggen leng Sai Hti Sai le Saisai Mose deih pen ingh.

Zingsol: Banghang in hih Daw Aung San Su Kyi la phuah na hia? Gamvai lam uk gige na hia?

Thangpaa: Amah la ka atna hang pen leitung ah mi lungsim a ukzo, a lazo numei ah Lady Gaga le Daw Aungsansukyi hong kidem ciang in kei zong Radio ah kangaih kawm Nu Su Kyi in ngah leh hoihsam in cei ci ci ee tua leh azingciang zingsang Radio ka ngaih kik leh Nu Su Kyi in zo ei cih kazak ciang nuamlua in hih tawh kisai in la khat at pah ning cih ngaihsun ing. Tua leh VC Mang kiangah na la-aw khat ka zang thei diam ka cih leh VCMang in na deih bangbang in nazang o hong cih ciang in ken zong zang in “Kabar kah Laysa yah tae Daw AungSanSuKyi” hong gelh khia hing.

Pasian hehpihna tawh hong lawhcing bilbel hi. Nung a hong pai in zong Nu SuKyi ka cih leh Thangpaa hong ci in cikmah aa akimu ngeilo pen hong thei pah aive. Nidang ciang zong hong atsak lai in maw hong ci in ken zong nang aading hipeuh leh ka hih theih bangbang hong huh ning ei cipah ingh.
Hih vai in zong khat vei zan 11:45 pm pawl kalup khitteh phone nambat dawklo khat hong lut in “Nang u Thangpaa na hiam? AungSanSuKyi la at pen Kawlgam lasaim te lak ah nanglo kuamah om nailo hi. Aman Kawlgam aading bang teng sem khin aa nang hih bang in la at sak na hiam? ci in hong kidong ngei hi. Ken zong “Hong gen ning. Amah pen thupi sa ing, pakta ing, deih zong deih ing, zahtak ngiat ingh. Kei pen kua mah ii gamvai party ah zong kihel keng. Tuateh aman Kawlgam aading na septheihna ding thuneihna arrna neilo ahihman in asemthei lo hi” ci in ken zong na dawng kik e. Tua pen midangte in na thei in Naypyidaw ah thu kisitna cih bang in kigen ngeingai lai. Meltheih te patau in Naypyidaw ah hong kisapna bang vai ahia hong kici kei ee, tua teh hih unicef lam pawl khat bangin hih la hangin Naypyidaw ah hong kisap leh ko zong hong huh nung hong ci kei ee.

Gamvai bel sianggen leng ukvet keng ee. Amau party ka hihloh hang ih gam aading in thupi sa ing, zong pak zong pakta mahmah ing. Numei khat ding in maw. Party lut dingin zong hong kizawn mah ahihang ken bangbang hileh ka lasak le ka sumbawlna tawh kizui in utkeng ei aci mai hi’ng. AungSanSuKyi pen gamvai hilo aa kei ii mimal vai ah zahtak ngiat, paktak ngiat, deih ngiat himai ingh ei.

Zingsol: Tutung aa na Kawlla album pen adang na zola album te sang lawhcing zaw ahihteh hih tawh kisai in nang ii veina (feeling) nong gen thei dia?

Thangpaa: Cimai leng hi bang a kum 46 ka phak zawh hizah aa gualzawhna ka ngah pen Pasian ka neih man hi inteh ci ing. Tua teh sikan ka neih man hi inteh ci ing. Zu lah dawnlo, za lah teplo in Pasian in ka thungetna hong dawng hi inteh ci ing.  Sianggen leng Laisiangtho pen Piancil pan Mangmuhna dong nih vei sim khinta ingh.

Nupi nu la bang Yangon NLD zumpi ten thangah lua uh in na kemcing pah uh aive. “Halo Ha” bang zong sakik ding hong kikun in phal kei ingh.

Tua pan Sia Khoi Lam Thang ii hong bawlsak ko pau tawh pen anihveina kipan ta ing. Pasian ka muanna hang le kei le keii sikan ka neihna hang hi ci ing. Bang bang hileh leitung pen lungkhamna tawh ki akidim hi in ah thungen ding, Pasian tawh kizom ding tua hileh lungkhamna teng hong zang pan hi.

Zingsol: Hibang aa Kawlla khui khat hong pian khiat theih nading na bawlna ah bang pen haksa sa pen na hia?

Thangpaa: Ei mah in la-at tua mah hamsa sa pen ing. La hoih ngah ding hamsa sa ing. La-at mah hamsa sa penpen ing. Mideih ding hamsa hi. Dawng 30 ah dawng 10 akideih leh akihat mahmah himai ei. TSKhai bang in ci ee Thangpaa dawng tul bang ka at hang mizat pen tam kei veh aw hong ci ee maw. Pasian hehpihna tawh VCMang ii awkaih le ka aw na kituak in akhui nih aa bang ama awkaih te hel ing. Ci mai leng VCMang ii thupha tawh hi in aman lah ama la aw te phaltak aa hong pia, phaltak aa hong zangsak in amah pen kei aading in ka lawm hoih mahmah khat hi.

Zingsol: Tun la khui ablum 4 bang na bawl nading hita cileng hiciang nasep zawh nading hong tawsawn thu bulpi in hong gen ve.

Thangpaa: “Kiksik kik in” khui a endik (edit) te in Kawlla sa sin ve lawhcing thei ding nai ve hong ci in ken zong kei Kawlpau pen siam kei lua ing ka cih kik leh amau Sai Hti Sai te khawng Kawlla la asak teh akitel hang Kawlpau apau teh kitel hetkei, nang Kawlpau sang zong kitel kei zaw hong cih uh. Tua mahmah in Kawlla khui ka bawl nading tha hong pia ngiat ei.

Zingsol: Hih “Kabar Ka Laysa yah tae Daw AungSanSuKyi” lakhui MTV pen tha na ngah lel hia? Tua leh tu aa anihna ding “Style sih mah Star phyit mae” ee leh MTV koi dan dingin na geel a?

Thangpaa: Amasa bel MTV ka zaihna background pen tawm mah ai ve. Tua anihna bel Camera man te in Pwint kawm inla Sule kim khawng ah kizaih leteh ci in ngahsut hong pia. Pwint pen shooting na tamlua in nong ngakzo diam hong ci in ngakzo nawnlo mai e.
Yangon, Kandawgyi gei ah pawl khat, Tedim ah pawlkhat, tua teh naupangte tawh lam khawm cih khawng, tua teh Yangon RC te ii hong sapna ah Phyuphyukyawthein te pawl tawh ka vasakna te uh zong hel ingh. Yangon khuapi sung ah zaih ding kacih pen phalna siau masa in hong kici mawk in tua mun ah thanem ingh.

Tuhun ciang in Camera kawm man, studio kawm man te nidang bang in haksa lua nawn kei, lakhum ding pen ol mahmah ta hi. Tua ciang Zomi hi’ng ci aa Kawlpau pen simmawh pah ding hilo hi. Kawlgam ah teeng ih hihman in Kawlpau pen ih theihloh a phamawh hi. Tua khit teh ih theihzawh leh mangpau zong theih ding hi. Mangla khawng mah tawh leitung bup akiminthang zo ding hipan hi.

Zingsol: Zingsol Journal tungtawn in nang tha hong pia na mipi te tung ah bang vaikhak nuam na hiam?

Thangpaa: Lungdam mahmah ing. Tha hong pia toto lai un. Tha hong pia khempeuh zong i biak Pasian in thupha hong pia henla tuateh hih Journal aa suah sak ding aa hong interview no Zingsol tanu te tung ah zong ka lungdam hi.

xx—–xxx——xx

Holimna neihpih Zingsol tanu;  
Dr. Nang Khan Lian
Sia Peter En Lam Suum

Post a Comment

 
Top