0
Ih Lampi a man hiam?

Unau nih gamdang ah om uhhi. A u zaw penin a Pa sum khak ziahziah hi. Ahi zongin a ki hopih simin a pa thusit gawp in a tapa theihkholloh in a pa na khasia gige mawk hi. A Pa deih bangbang leisakzo mah hi. A naupa ahihleh a Pa sum khakzo ngei mello hi mahleh hopih tangtang in a Pa vangpia siam mahmah hi. A pa zong a tapa neuzaw pen tawh ki hopih ding ngaklah den hi. A u pen ahihleh sum khakzo mahmah na pi in a nupa kal, a innkuan sunguh sum vai in buaina om den hi. Anau zaw pen ahihleh a innkuan sunguh nuam kisa in a etteh innkuan suak uhhi. Thupha ngahna dingin hong pia theih dingte lungtang ih tuakna ding lampi na om dan hi. Tangthu khat hong gen ning anuai ah:

Unau nih om hi. A u zaw pen ahihleh gamlak ah sa bengbeng hi. A sa matsa a pa in nene ahih manin a u zaw pen itzaw hi. Anau pen ahihleh inn ah om hi. 

A pa zong teeklua ta a mit in bang mah mu zo nawnlo hi. A Pa zong sih kuan manawh ki sa ahih manin a tapa u zaw kiang Sa vabengin la anlim mehlim hong bawl in nang thupha kong pia ding hi ci hi. A tomin gen sukleng a naupa in a u hih dingteng a Pa kiangah puak aa, a pa in atapa neupen thupha khempeuh pia hi. A u in ngah nawnlo hi. Jacob leh Esau tangthu panin ki tomlak hi.

Thupha ngahna ding a lampi om aa, tua lampi a tawn masasa in Thupha ngah masa na hi pah mawk hi. Ih lampi ki sit zelzel huai hi. Sum muh siamna, Sa mat siamna...cihte hang tawh thupha ki ngah pah tuaklo hi. Thupha hong pia theih dingte lungtang, lungsim ih tuakna dingin amau zia tel kul aa, amau deihna bangin kalsuan na ki sam mawk hi. Lungdam ei atawp dong nong simsak. By. Thawn Tuang, Feb 11,2015

Post a Comment

 
Top