0
Luitui, Guntui a tam ciangin a gei a kisuan Singkung te banglo tengin nawk ziahziah hi. Ahi zongin Gungei khawngah a ki suan Singkung khat pen bangbang in a nawk kha zongin a Si lo ding, a ki Sia lo ding te bek ki suan citciat hi. Mihingte zong haksatna, gen theihna hun ih tuak ciangin a nawk suakzo, a phuzo dingin Pasian in ei hong seknuam na hizaw thei hi. Huihpi Guahpi in Gungei a ki suan Singkung a nawk hangin a gah hunin ngah veve kici aiteh, thusia lasia in hong nawksuk hong nawktoh ciangin anuai ate tawh thala khawm zel ni.

Thubullet: Jeremiah 17:8 Amah, gun gei-a a kisuan singkung bang hi a, lui gei-ah a zung a kha hi. A tehte hing den ahih manin nisa kihta lo hi. Tatsat loin gah den ahih manin guah zuk loh kum ciangin zong lungkham tuan lo hi. Late 1:3 Amah pen lui tuiluang gei-a a kisuan ama gah hunin gah a, a teh a vul ngei lo singkung tawh kibang hi. Ama hihna khempeuhah a maa pai mahmah hi. Lungdam ei. 

By. Thawn Tuang
Feb 4,2015

Photos of Zomi Nam · Feb 4 at 10:35am

Post a Comment

 
Top