0
Malaysia vanleng mang zonna sum bei zah pen US$ 21 Million beita ci in Transport Minister Liow Tiong Lai gen hi.Vanleng tawh kisai in parliament session hun sung in Liow Tiong Lai in dotna te dawng in kumpi in MH370 vanleng mang zong na in Malay sum RM 79,031,905.76 December kha ciang dong kizang cihi.Tua ban ah avekpi in bangzah bei ding cih kithei nailo a ahih hang in zongna nasem pen kizom suak lai ding cihi.Vanleng pem March 8,2014 kum in Malaysia Kuala Lumpur khuapi pan in Beijing ah ah azin ding in leng khia hi in mi 239 tung hi.Tu dong ciang in kizong hang in kimu zo nai lo a, vanleng zong na man pen tang thu ah atam bei pen ahihi.Ref:CNA.

Post a Comment

 
Top