0

 Kham Khual Hatzaw 

CIN THANG LEH TUAI ZAM TAANGTHU


Khatvei nupi khat in,sing a puak leh a sing puakna lamah aipi zungsan khat a po a mu hi.Tua aipi zungsan kawngdap in,a nei hi.A inn a tunciangin ka van hongsang un,a cih leh a innkuanpihte in,mu thei lo uh a,koi lai ah om nahiam? a ci uh hi.A muh theih loh uh ciangin a hehsuak a,a kawngdap a khiat leh a mu thei pan uh hi.


Tua ciangin ai-hi ci-in,la uh a,Cin Thang leh Tuai Zam in a hawm uh hi.Tua khit a sawt loin gal beng dingin a kuan khia pah uh hi.Galte thatthat uh a,tampitak a that lum uh hi.Tua ciangin nupi siam gan khat thatdingin a kuan uh hi.Kong ah a lutlaitak un,kong tunga a Uilu suan un,Cin Thang dialkhip a kaihkhiatsak hi.A dial mongah aipi zungsan om ahih manin galte in Cin Thang mu thei pah uh a,a that uh hi.


Tua ciangin Tuai Zam in,a lawmpa luangpua in gampalak ah a vui hi.Tua khit ciangin Tuai Zam in gal va beng kik a,tampitak a that hi.Tua te lutang bawmpi in pua a,inn ah a ciah hi.Inn a tun ciangin a nute in,Na lawmpa e,a cih leh ka lawmpa galte in hong thahsak hi a ci hi.


A nute in,na lawmpa si a,bang hangin nang silo nahiam? aci uh hi.Tua bang a cih uh ciangin Tuai Zam khasia lua in gal beng dingin a kuan kik pah hi.Gal tampitak that in,a lutang bawmpi in pua a,a lawmpa han ah a tunpih hi.A han tungah singno suan a,singno te tungah gallu a suang kim hi.Tua bangin a suan khit ciangin a lawmpa kul khuatsuak a,a lawmpa a na khangpan hi.Tua ciangin a kah la,Cin Thang leh Tuai Zam in,a han khuamual suah loin,a pham aw,ci-in temta a bullam a lawmpa dip ah ngat a,ama dip ah a hiam lam siat in,a lawmta un asi khawm uh hi.


Source :

-Zolai simbu,


Post a Comment

 
Top