0

Hih thu tawh kisai Facebook mun pawl khat ah sim kha ngun ing. Laphuak Lasa pawl khat sungah zong om lailai hi. Sut dihni.


Zi ki zong theimah, Nu leh pa ki zong theikei mah hi. Nang adingin na zi hi aa, na Ta te adingin a Nu uhhi. Na Ta ten Nu zong kik theilo hi. Hihpen Sisan thu hi aa, ngaihsun mellopi in, mot pau buak buak huailo hi. Zi zon theita ci aa, zi te peuh phinna in, a neih Papi hai omlai sawnsawn hi. Hihbang Papi te pen a Zi bek hilo, a si san a Ta tengzong itlo cihna hi aa, zi neihkei vetleh Pasian in deihzaw lai ding hi. Hih dan i genteh a lehlak nuamten Zi te hangin sanggam nu le pa te simmawh pah ding maw ci haihai theihi. Hai ki lawhloh ding nam hi.


Tawm genbeh leng; Ei Zomite Nupa atamzaw a ki siatna pen, innkuan sung pan hilo in, innkuan sunglo pan, a pualam pan hilel tak hi. Hih thupen Nupa ihih a ki panin limtak in, i ki thuzawh kisam mahmah hi. Midang khat i thugensawn, innlak pan hong lengsawnsawn peuhtawh a nupa kal ki siasia tamlel tak hi. I haiman hi gige hi.


#Thukhupna; Deihloh penpen in, na Pasal, na Zi, na Tate hong nusia hileh midangte pen hong hehnem pak ding hilel aa, a thuak taktak dingpen ei innkuan bek ahihi. Tua ahih manin, thusia thuhoihlo peuhmah, innkuan sungah ki kuploh ding, mi vaizong ki kuploh ding, mi kiangah i omleh zong kuppihloh ding ahihi. Mi innkuan vaileh ei ki sailo lua, ei innkuan sung ki it diamdiam in, nuntak nopsak ding Number One in ngaihsun ding ahihi. Mi dangtawh ei innkuan ki tehkak kullo, mi pasal, mi zi, mi ta tawh ki tehkak se kullo hi. Ki manna omlopi tawh hun beibei saklo ding hihang. Gen khilh aomleh ngaihdam bawmpi ah maw. Lungdam.

#T3Zomi

25 August, 2021


Photo bel Nupa in lung ki tuak in laam khawmni cih hipah leh ki lawmπŸ˜€πŸ˜€Post a Comment

 
Top