0

Zhou dynasty khit 206 BC pan 220 AD dong Sengam a ukcip zo Han dynasty hun lai-in, Xio Li kici melhoih nungak khat in pasal hong nei hi. Tua hunlai Sente ngeina om mah bangin nungaknu a teekte belin hong om khawmuh hi. Sente zong Zo-ngeina mah bangin teeknu in mo-te tungah thunei mahmah uh hi. Kum khat khit pawl ciangin teek-le-mo kikal lungsim galdona hong kipan ta uh hi. Teeknu in a hih leh "numei in a ma khuat, sumkuang in a li khuat" kici hi, na teknu nong mai-et ding mah hi, cih lungsim tawh keksa-in om den hi. Mo nu in zong "kei no sila sem ding-a hong pai hizenzen keng, na tapa uh ka hehpih man bek-a tuciang a thuak keiikaii hing" cih lungsim tawh keksa mahin om den ta hi.

Nisim in khat kampau khatin a hoihin kisan sak zo nawn peuhmah lo uh hi. A pasal in lah "khat lah ka tem khat lah ka paii" ci-in gup ngam mel nei lo-in sip dide mai hi. A pasal tua bangin a om dide lel pen Xio Li in hawmthawhin thuak hak hong sa semsem hi. Ahi zongin Sente ngeina ah teeknu thuthu a tapa ai zongin, mo-nu in aizongin, zahtakin nial ngam peuhmah lo mai uh hi. Mo-nu Xio Li zong lungsimna luata a hih manin "kei si zaw ding maw, ka teeknu si zaw ding" cih zah dong hong ngaihsun ta hi.

Xio Li a Pu lamte zatui lam a siam khat kiangah va hawh hi. A Pu tungah a teeknu thuak hak a sak luatna teng va sutin va kap liang hi. A Pu in zong "lungkia peuhmah kei'n ka tunu aw! nang kong huh ding hi" ci-in a innkhan sungah va lutin zatui nahtang teh tawh kitun lillel khat hong tawi hi. "Hih zatui pen, zatui mawkmawk hi lo hi. Gu-za ahi hi. Na teknu thakhatin hong si vat leh mi khempeuh in nang hong muangmawh kha dinguh hi. Tua ahih teh, Na teknu nek ding an na bawlsak simin hi zatui sikeu nih ta an lakah na helsak ding hi. Tua hi leh na teknu a mah-le-mah, a natna kithei lo-in kha thum, kha li bang khitciangin hong si ding hi." ci-in zatui hong pia hi. Xio Li zong lungkim sim pian pahin a Pu zatui hong sang hi. A Pu in zong Xio Li thu khat vaikhak beh lai hi.

"Ka tu nu aw, kuamah in hi thu a theih zawh lohna dingin, tu ni a kipan na teknu lungdamna ding na hanciam kul ding hi. A sawt lo-in a si ding hi lel a hih manin na mai-et bawl ding a, a kisap bangbang, hong sawl bangbang zahtak bawlin na sem ding hi. Hong awi-lohna omin hong tai khak leh zong dawng se lo ding hi teh. Tua hipeuh leh na pasal a kipan kua mahin hong thei zo lo dinguh hi" ci-in hoih takin vaikhak hi.

Xio Li a Pu piak zatui tawh Inn hong ciah hi. A Pu sawl bangin na hong sem hi. Kha thum khit zawh ciangin Xio Li a Pu kiangah hong hawhkik hi. Nuih mai sim deidai in a Pu hong notset hi. A Pu in zong "na teeknu in hong sih san petpet ta hi maw Xio Li?" a cih leh Xio Li in a lu pei san hi. A Pu in "zatui deih beh na hiam leh?" a cih leh Xio Li in; "Hi kei ee Pu aw, ka teeknu a sih ding ka deih nawn peuhmah kei hi. Ka nihun ki-it, kilemin nuam ka kisa ta uh hi" ci-in hong gen hi. A Pu zong hong nuih mai hiuhiau ta hi.

Hi bang ding mah deih a, zatui hoih tha-za Xio Li a piak na hi gige banah, Xio Li in a teeknu zahtak bawl leh a teeknu in zong a mo it lua mahmah pah lel ding, khat in itna lak masa peuh leng ki-itna khang semsem a hih lam tak thei a hih manin a Pu in hi bang sem ding a sawl ahi hi. Xio Li in zong a Pu kiangah lungdam koh zukholhin, a teeknu kiangah a zuankik hi.

 Khat Thang

Post a Comment

 
Top