0
Zomi Nam Ni zingsang ka din khiat ma un Zogam pan Zomi Youth Association (ZYA) makaite kiangah thu hong tunga, "Tuni zingsang ciangin Zogam ah ZYA khua 51 ah kiphutta hi," cih thu ahi hi. Zogam khua 51 ah ZYA omta cih theih khit cianga Zomi Nam Ni zang dinga kuan khiat pen thangah dan nuam mahmah hi. Zomite tuanna dinga Japan mipilte in khuak sa lianga a bawl uh mawtaw vot hiuhiau sungah tu kawmin a limlang pan ka khuadak kiaukiau uh a, lampam a pak hoih nono pak te lak ah Vaupak zong ka mu hi. Zomi Nam Ni zatna ding innpi luttoh nadingah nahtang kung phung khat po khawm liliai a, a gei ah nisuh kung sangpi a teh palh ziziai in na ding hi; Zomi te lungtuak taka omkhawm hong phawksak in, kim leh pam tawh kikhawl diamdiam a kalsuan, tengkhawm i hihna hong telsak hi. 


Zogam pan hong zin ZYA makai Sia Kham Do Dal in Zogam ah ZYA te nasepna te hong pulak a, mipi in dai dide in kingai hi. Amah Sia Daltawng pen Nahnuai Tuiphum Sia sem ahih hangin Zogam leh Zomi adingin nakpi takin nasem in ma a pang khat hi a, tuni ciangciangah sisan thawl 12 hawmta hi. Amah bangin Sia Kam Suan Mung @emung, ZYA, Gen Secy in zong sisan thawl 12 hawm khinta hi. Sisan thawl 8, thawl 10 cih bang a hawm khin makai honpi khat omta hi, ci uh hi. Hih bang nasep hoih a semte pahtawi huai a, panpih huai bek hilo in gengen tak ahi hi. Nang leh kei in i sep theihloh nasep manpha tampi sem a, ahi zongin khatveivei a nitha uh pen "simmawh bawl" ahi hi, ci hi. Ka khasiat hong suak vat mawk hi. 


ZYA te pen cimawh dongtuakte a hu, zato ah si kisamte si a hawm, oxygen kisamte pia in, lampi ah a pukte a phong ahi uh hi. Samaria mihoihpa nasep bangin minphat deihna hang hilo in itna hang tawh a sep uh tha leh ngal piak khiatna bek hilo in, amau nuntakna tui ahi a sisan mahmah uh nangawn sukkhia a pia, a semte ahi uh hi. Tua ahih manin zahtak huai a, etteh huai in, Zomi bup in mapan khop theih dan ding ngaihsutpih huai hi. 


Kei ka khankhiatna India gam Mizogam ah YMA in tua bang mah in dongtuakte huh, cimawh genthei panpih ding neilote panpih in, Christian nuntak dan kilawm a nuntakna etteh in kalsuan uh a, a gambup khantohna bek hilo in a minam kilaptohna bulpi khat hong suak hi. Pankhawm hatna hi ciin pangkhawm uh a, kuamah in a neu pen zong simmawh theilo dingin kihuh ngeingai uh hi. Zomi leh Zogam in tua ding a neita i hi a, ZYA te nasepna tua ahih manin AMEN ka pia a, ka thukimpih a, zong thapiak huai kasa a, ka hih theihzah in ka hihpih hi. Zomi leh Zogam hong paal leh a gah khum ne ding nang leh kei i hi hi. 


Inn lam Zogam lam ah ZYA in a sep mah bangin Malaysia ah zong Zomi Association of Malaysia te in dongtuak, cimawh, panpih ngaite panpih in Christian ngeina kilawm tak i nuntakpih te mah masuan in kilawm tak in sem den uh hi. Tukum pai 2014 sung bang luangpham 47 nei uh a, a vekpi in tu ciangciang ah luangpham 149 khin uh hi. Hizah a Zomi te haksatna ah a van, a huai Zomi makaite zahtakna ka pia a, a sem a gimte a gimna thaman uh a zah tampi in thupha namkim tawh tung Pasian in hong piaksakta hen ciin ka deihsakna leh zahtakna ka pulak hi. 


Zogam bek hilo, mi gam mi lei ah i om ciangin i mi i sa Zomi mah tawh kipawl in, i mi i sa mah tawh kalsuan khawm ding hi hang. I nopni i dahni ding kitheikhollo a, i tuahphat i tuahsiat ni ding kitheikhollo hi. Tua ahih manin i tun nini, i suah ni ni in Zomi kipawlna ah min khumsak in, lut in sem in, mapang ding hi hang. Leitungah midang kisam keng a ci thei kuamah omlo a, kuamah khatbek in a nungta theilo hi hang. Suangthu bangin a ki-um liliai a a zawngkhawm, a kipawlkhawm, a do khawm ding hi hanga, nopna ah kinoppih in dahna ah a kidahpih dingte hi hang. Tua hileh i Zogam leh i Zomi nam hong pallun semsem ding hi. I omomna ah Zomi khangnote in minam leh gam adingin nasep nei ihih manin hangtak, hattak in pilna siamna sitlo in Topa muangin nasem in mainawt ding hi hang. 


"Lum baih si teh" ciin Zomi lasiam Muanpi hong awt ziahziah ciangin mi khempeuh lohung bangin ki-zawng ziazua a, tha kingah in nuam kisa mahmah hi. Lasiam Muanpi pen numei aw leh pasal aw a ut bangbang in la a sa thei khat ahi hi. "Kong lasak ding pen lasiam Cingpi tawh ka sak khop zel uh hi in, tuni amah hong kihel theilo ahih manin ken numei aw zong hong sa suak pah lel ning..." ciin a nih a koppah lian ahi hi. Tua ahih manin hih banga talent hoih nei pen tuni in DJ Khuppi leh amah Muanpi ahi uh hi. 


"Laigelh dingte in zong a kammal ding uh zongzong ta ding cileng maw" ciin ka nung pan hong huausim khiankhian Steven Vocal Band ah lasa Zomi lasiam Sia Suanpu in zong a lasak ding a music khumsa a keng mangngilh pen khuisa liangin a zonzon pen hong tungta a, a sawtlo in amah zong kisam pah lian hi. "Zogam Huihkhi" cih la ama sak hiathiat khit ciangin mipi lungdam khutbeng ziahziah in Zomi lasiam Suanpu kipahtawi hi. 


ZOMI CUP 2015

Tukum zong a beisa kumte bangin Zomi Cup pen a thupi mahmah in kibawl a, khua tuamtuam pan team 32 lian kidem in muhnop thei mahmah hi. Hih bawhlung suih siam kidemna ah a liam, a bai cih bang om hetlo in a siam vive kidem ziahziah uh a, zong gimlua lo, nasep nusia leh khawlsan liangin kidem kullo in vai khempeuh kizo thei a, nakpi takin lungdam huai hi. Vai khempeuh hong gualzawhpih Pasian tungah lungdam hang ciin tukpeng makai Sia Mangpu in gen hi. 


Zomi Cup 2015 ah a kihel Zomi Innkuan Singapore te zong pahtawina hong kipia ahih manin lungdamtakin khangno makai Sm Muangnu in hong saan sak hi. Singapore Zomi leh Malaysia Zomi Feb 1, 2015 ni a tukpeng sui a kidelh taktak uh pen lawital khahsuah mahmah bangun tai hat thei mahmah uh hi (a video ah na en mai un)...


Nuam panpan ei guai...


(zop lai ding)

Hau Za Cin

Phuitong Liim

www.hauzacin.blogspot.comHe Knows How You Feel

Jesus was angry enough to purge the temple, hungry enough to eat raw grain, distraught enough to weep in public, fun loving enough to be called a drunkard, winsome enough to attract kids, weary enough to sleep in a storm-bounced boat, poor enough to sleep on dirt and borrow a coin for a sermon illustration, radical enough to get kicked out of town, responsible enough to care for his mother, tempted enough to know the smell of Satan, and fearful enough to sweat blood.He is able to run to the cry of those who are being tempted and tested and tried.

Hebrews 2:18 (AMP)Whatever you are facing, He knows how you feel.

Post a Comment

 
Top