0
March 3/2015.

Tuni March 3,2015,Lungphona nei sangnaupangte kiang ah Police te in nitaak nai 6 hun ma in na ki thehthaang kei vua leh thukongbawl ding uh hi ci-in Police te in vau na nei uh aa a hi zong in sangnaupangte in a si gam in a kipan hi ung tua bang tawh khawl deksuai kei buang nung ei ci uh aa tu in sangnaupangte in an ne lo in nitaak nai 9 hun dong bang hon om ngeingai in kua mah ki khenthaang vetlo uh hi.

hih anuai a photos te pen an ne lo in nitaak nai 9 hun dong bang tungta in kua mah kithehthaang vet lo in a hon om ngengai sangnaupangte photos te a hihi.

Source:BBC,Mizzima.

By.World Zomi News Admin Pu Te.

Post a Comment

 
Top