0
March 11/2015.

Khatvei nupa khatin tapa thadah mahmah khat nei-uh hi.A pa teekta ahihmanin,asihkhitteh a tapa nuntaak khuasakziading lungkham mahmah hi.Ni khat, a papi un azi khiangah kenpe'n sawt hongnuntaakpih nawnloding kahihmanin i tapa anuntaak nading nasepdan sumthalawhdan kisinsakta in,hidan tawh amailam nuntakziading kangaihsutciang,kalungkhamlua hi ci'n gen hi.Tua leh a zi inzong atapa khiangah....Na pa'n na naseploh a lungkhamlua ahihmanin khuadangah nasemdanin vapaikhia inla ni 2 zawhciang hongciahkik inla,nongciahteh hihsumtangte kathalawhsa hi ci'n napa lakin ci'n sumtang tang 2 pia hi.

A tapazong a nu genmahbangin khuadangah ni 2 sungkhawng tamdingin vapaikhia in,ni 2 khitciang hongciahkika a sumtang tang2 te lakhia in apa khiangah hihte kathalawh hi ci'n a pa honglak hi.A pa'nzong aw...Lungdamsi ee....Ci'n asumtang tang 2 te meikhuksung ah paihsak hi...A hizong a tapa in a thalawhsa hilo a hihmanin hehmai puavetlo in hongomziau hi.Tua zawh nipi khat khitciang a nu in,napa alungnuamzo tuanlo ahihteh ni 4 tamin vapai khialeuleu in ci'n sumtang tang 4 pialeuleu aa,a tapa zong kuankhia leuleu in,ni 4 zawhciang hongciah leuleu hi.A pa'nzong amasadan mahbangin lungdamsi ee kata...Ci'n meikuang sungah vawksak leuleu hi.A tapa zong amasa danmahbangin hehmai puatuanlo in hongomziau leuleu hi.Tua zawh nipi khatciang a nu'n napa'n na thalawh taktak ahihlohlam thei ahihmanin,alung nuamzo tuanlo hi....Tun vakuankhialeuleu inla ahizong sumtang hongpia nawnloding hing cita hi.

A tapa zong vakuankhia leuleu aa,nipi 2 khitteh athalawh giattawh hongciahta hi.Inn hongtunciang apa kiangah pa aw heu hiteng thalawh ingngei ci'n sumtang tang 12 a pa honglakleuleu hi.A pa'nzong amasadan mahbangin,lungdamsi ee kata..Ci'n meikuangsungah hongvawk leuleu hi.Tua takteh atapa zong pa aw...Banghangin vawk nahiam?Nipi 2 sung khua-ulsa luangin kasim hiven ci'n a khitui hongluangkhia,amaipuak hongsia ta hi....Tuaciang apa zong hong "NUI" khia ta hi.

Ei Christian te'n nisim naisim Pasian i biakpiakna te ah Pasian in i lungsimtak leh lungsim taktak ahilo pe'n hong-en den hi.Lungsim takpi tawh Pasian i biakpiakciang Pasian "NUI" panding a hihmanin Pasian a nui sak mimalkim a hidingin Topa'n thupha hongpia tahen.

By.World Zomi News Admin Pu Te.

Post a Comment

 
Top