0
Ka nasepna inn sung hong lut khempeuh phial in bizu pangh a ka lim suan mu uh hi. Pawl khat in ‘bang ahiam’ hong ci in pawlkhat te leuleu in ‘thupi kei lua ei’ hong cihsan uh hi. Tua ka limsuan pen Yangon a Zozum akicihna mun a hihi. Bang ahiam hong cite kiangah “Hih pen Yangon khuasunga ih Zomite zumpi Zozum a hihi. Hih mun panin Zomite minam leh gamvai ah khuaphawk ih kipatcilna ahihi” ka cih ciangin lamdangsa uh hi. Amau upmawhna ah Zozum cia a minthang vangvang khat pen hibang dingin lamen het lo ding uh ahihman in lamdang a sak uh pen mawhsak huai lo hi. Ahizongin amun leh amual a thupi masa hi lo zaw in, tua Zozum a kicihna munah kuateng tu a bang thu teng kikum uh, bang teng kisem khia, bangzah ciangin Zomite lungsim sungah mun ngah cihte a thupi hizaw hi.


Mi tampi takin Zozum ih cihpen a zum dangte bangin a nasia mahmah dingin ngaihsun uh hi. Zozum sunga nasemte pen Coat leh Necktie tawh Aircon omna sungah Laptop leh van zat hoihnono te tawh a buai den dingin ngaihsutna kinei kha ciat hi. Zum sung lutna kongkhak naleng zong Automatic Door hi phial dingin ih um mawh hi. Kei zong tuabang ding mah ka sak manin Pu Cin Sian Thang Malaysia ah hong pai tungin “Pu Thang aw Yangon a Zozum a kicici pen a takpi mah ahiam, a nasia hiam?” cia ka dot leh “Om bel om mah e. A nasia lua bel hikei. Kalate niangtuisai a singkung nuai khat hi lel. En Zozum cia ih minthansak keei sam hangin Saineipa in ama sai sungah Zozum a om lam zong thei kha ken teh” hong cihsan hi. Tua laitakin a geiah Lengtong Kamkhen na zol nuih piaupuou hi. bang bang ahizongin Zozum nei ih hihman in angtan huaiin hampha kisa ingh.


Hih Zozum ah zumkah pen mi  kitatsat ngei lo ci hi. Zingsang sai kihon a kipan akikhak dongin mi dim den hi. Namdangte in mun ngah lo bek hi lo in, tua Zozum sungah paudang kizangh ngiat lo hi. Lengtong Kamkhen in a genna ah“Zozum pen leitung level a nasepna hi. UN tawh a kizakim ahihi” acih pen ahi lua ding mah ahihi. Gamdang pai ding Passport bawl Zomi peuhmah in tua ih Zozum na pha hamtang uh hi. Tua bek hi lo, Zomi sungah minam avei, Politics lam asem, Zogam aa ding deihsakna anei teng kituahkhopna mun zong hi in, Pasian thu sungah a thahat tampi tak zong Zozum a pha lo kitawm mahmah ding hi. A tomin cilehang Zomi sungah a teitang leh a pilvaang khempeuh  atamzaw in Zozum na pha ciatciat uh hi. Tua ahihman in UNO leh Leitung bup in ih Zozum hong theihpih sese loh hangin ei Zomite aa dingin vai tampi a kihawmna ih Zozum pen Zomi Parliament House hong suak hi.


Zomite Politics (Gam leh minam vai) lamah ih mit khua hong vaak kipatna mun pen ih Zozum hi cilehang 80% maan ding hi. Bang hang hiam cileh hih Zozum ah a tu phadiak teng pen mi maimai om lo uh hi. Pu Gin Kam Lian, Lengtong Pauno, Khup Mung, Lengtong Kamkhen, T.S. Khai(Zogam lapu), Zogam Lalpu, Khen Za Sian (adang tampi omlai) te zumkah denna Zozum pen mite aa dingin niangtuisai singnuai khat a hih lel hangin ei Zomite aa dingin mundang tawh teh theih loh mun thupi Zomi White House zong ahihi. Zozum ih cih hangin a mun thupi kei lua ci kha ken Pasian tapa Zeisu hong suahna zong bawng ankuang sung hi lel hi. A bawng ankuang sung a thupi hi lo in, a sunga hong suak Zeisu a thupi hizaw hi. Tuamah bangin Zozum ih cih zong amun a thupit loh hangin Zozum sunga tu Cabinet Ministers teng a thupi uh ahihi. Budha in Budhism biakna hong pat khiat theihna dingin Bodhi singkung nuaiah pianthakna a ngah masak mah bangin ei Zomite’n zong hizah ciang Zomi tawh ma ih pankhopnate ah ih lawhcin theihna pen Singkung nuai Zozum pan hong kipan hi kici thei hi.


Kei lian in Zozum ka sikkhak nai loh hangin a thupisa ka hihman in ka nasepna inn sunga bizu pangh ah ong hawh peuh muh theih dingin Zozum lim a suang ka hihi. Ih Zozum pen Zomite a zawng a hau, a pil a siam, nautang leh ulian a neu pen pan a lian pen dong in minam leh gam thu a kipan thu tuamtuam ih kikupna mun ahihman in Zomite lungsim sungah cikmah hunin mang ngei nawn lo ding hi.


Zo Sunni pa'n,

Francis Lamthang (Zomi Quavadis)


-- 

Patriotism means to stand by the Country. It does not mean to stand by the president or any other public official. - Theodore Roosevelt.

Post a Comment

 
Top