0

 Pa Tun Ngaih Lian tangthuJan. 15, 1938 kumin Tuimangkhua ah suak hi. Pu Vial Langh leh Pi Niang Zen (Neihkhup beh) sungpan in piang hi. A pian pih sanggam te

1. Tual Dam azi Awl Za Cing, Ning Zen (Suankhup)

2. Thawng Khan Thang azi Ot Heh Cing, Ngai Khaw Lian (Neihkhup), Khai Khua Cing, leh Ciin Khan Cing

3. Cin Nang azi Luan Khua Man (Siahliap)

4. Tun Ngaih Lian azi Vial Zen Cing (Suante, Manghil pawng)

5. Nem Ngaih Cing apasal Gin Lian Cin (Guite)

6. Hau Khan Cing apasal Go Kam (Guite)

7. Nem Sial Niang aneu lai in si


Pu Tun Ngaih Lian tangthu


A neu lai in Sial cing hi. Kum (10) aphak ciangin sang kah hi. 1958 kum in Zampi (SPS) sangah zo lai tan (4) ong hi. Tuimang khua ah private sang ah tan 1-3 ciang kihongin ong to pah hi. Tan (2,3) kum khatin ong to hi. Tuimang khua mipan tan (4) a ong masa pen ahi hi. 


1957 April 25, ni in Luangel lui ah Rev. Khual Do in tuiphum hi. 1959 kumin Manglai tan (7) kng hi. Tuimang khua mipan tan (7) ong masa pen a hihi. Tan (7) a ongh khit ciang Yangon ah pai in Tuimang khua ah zolai tan (4) leh PAT hong pia un ci in MP Mang Cin Khup tungah a nget ciangin, tua ahih leh nang party tavuan na la in la, Tuimangkhua na tun ciang Sang na hon pah in ci in vaikhak hi.


Tuimang khua a tun ciangin sangnau pang ding inn zot in Sang hongin, sangkah kipan to pah hi. Sanginn pen Mangbuk (Tu a TBC pawlpi te Jacob tuikhuk) a hi hi. A sawtlo in Tedim ah Sia meeting om a, Tuimang khua ah June 1, 1959 ni in zolai tan (4) hong ing ci in ( အစီ္ရင်) a ခံciangin, tua tawh kizui in, Tuimang khua ah June 1, 1959 kumin Zolai tan (4) sang a ngah a hihi. A mah zong tua ni akipan nasep a ngah pai suak a hihi. 


Tua khit a sawtlo in Siapi Ngul Za Thang Tuimang khua hong tung a, amah tawh kum khat Mangbuk Sia Quarter ah km khawm uhhi. Tua khit asawtlo in Sanginn mun ding Pu Sawm Khawm Thang (Hausapi, Siapi Langh Khan Suum pu) leh khua uk Dam Kam tawh a mau thum in, Sanginn mun ding zong kawikawi uh a, Pu Sawm Khaw Thangin ko innmun lui hoih lo ding hiam a cih ciangin ki thukimin kipsak uh a, tua pen tu a Sanginn kilamna mun mah a hihi. Tua hi in Sia Tun Ngaih Lian in Tuimsng khua pan zong kumpi sangsia a sem masa pen a hihi.


1960 kum ciangin SPS, Thongzang khua ah ki khin hi. 1961 kum ciangin SPS Tongciin ah siapi tavuan khan in kum (1) sung om hi. 1962 kum ciangin Tuimang khua tung kik hi. Tuimang khua ah asep sungin(လလသသ) kanteng lai at in om a, Sangsia sep tawh thuahkhawm hi. Kanteng lai at asep ciangin Cikha a Myo uk Kham Khan Pau in a khuakhua ah motor lampi ding lamvat hawmsak dingin sawl a, Nakzang khua pan Cikha khua dong pi khau kai ngiatngait hi (tua hun lai in TADA cih om lo hi). A nih vei na Tedim ah (ရက်တိုသင်တန်း) dingin kisam a, စရင်း let dan ding sinin pai kik hi.


May 5, 1958 ni in Tuimang khua, khualai veng a teng Pu Go Khaw Hau inn (tu a te inn) ah khangno kipawlna ci in (ယဥ်ကျေးမူ) pawi a lah ding khangnote sin pih hi. (Hih ယဥ်ကျေးမူkhua in thei nailo in Sia Tun NgaihLianin Tedim a asangkahna pan alak a hihi.) Sialsawm pawl om laitak hi a, Tuimang khua sat zawh kum bangzah pha hiam ci in Pu Thuam Go tung ah adot ciangin, tua kumin tua lai ci in gatang kai aa, atuat ciangin (72) suah hi. Tua Pu Thuam Go tuatna pan Sia Tun Ngaih Lianin atuat ciangin A.D 1886 kumin kisat hituak hi. Tua hi leh 1886+100= 1986 kumin kum (100) cing hi. (Kum 100 mual tawh et kak leng kum 10 in kikai hi.) Tua hi a, 1996 kum a kum a kum za cin pawi kibawl pen Pu Kam Hau ukna alet kum a hihi. Laipi san kum zong a hihi. Pu Dong Khup hausa sep kum zong a hihi. Tua ma in Falam uk, Tonbik uk sungah ki om lai hun a hihi. Tua ma 1896-1886= 10 sungin Pu Tei Thangin Tuimang khua ah hausa sem in, khuasat hi cih ki mu khia hi. Pu Tei Thang hausa sep sungin Luangel tawh gam kituhin lo lai ah an zong kituh uh a, buktau tung pan kisawn pai uh cih tangthu in kigen hi. 


Tua hun lai in Luangel lui pen Pumpeng lui ki ci in Luangel khua ah Let Thang in sem a, a sanggampa Za Kulh in Tuahzawl ah hausa sem a, Ngulkhal in Dalkhai ah hausa sem hi, cih Pu Sun Sing tung panin Sia Tun Ngaih Lian in za hi. Tua ahihmanin Luangel khua min tam in Luangel lui a ki ci ahihi. Luangel te khua tangthu bawlna sungah zong om hi. Luangel khua in Kam Hau uk asuah nangin Sial zabo khat tawh kitan ung, ci lai uh hi. Kam Hau uk asuah ciangin Pu Thong Za Khup in 1889-1904 sung hausa sem hi vi in Sia Thawng Ngo Thang khua tangthu atna sung ah om hi (Luangel khua sat 21.9.1886).


Tua hi in Tuimang khua tawh asat kum kituak lian hi. Pu Hau Cin Khup in gamvel dingin apai ma in lam na sual un la, Sial na khih hen ci in thupia sak aa, Pu Tei Thangin "Sukte loklaw maimai ka bia lo ang" ci in Sial khit lo in, lamzong sial nuam lo hi. 


Pu Hau Cin Khup atun ciangin a inn phuksak in, Pu Tei Thang Bapi ah tai hi, cih tangthu ah kigen hi. Falam gam​ a uk Tonbik khit ah a tapa Thang Cin Lian in ukpi sem hi. 


Pu Tei Thang khuasat atan zawh lohna a hang pen 1917 kum in Piantit pai nading thu hong om ciangin atapa Pu Ro Thang kiang na pai kul ding hi a cih ciangin, ka luang uh tawh leitang leizo kei nung, a cih ciangin khuasat a tang zolo a hihi. 


May 9, 1955 kumin nau zaw innluah pan in u zaw innluah n ki bawl a, Pu Thual Dam in innluah hi. Pu Vial Langh 1955 March 1, ni in si a, Pu Thual Dam 1966 kumin si hi. 


April 15, 1962 kumin a zi Vial Zen Cing tawh Luangel Tuiphum biakinn ah Rev. Awn Za Dal in pumkhat suahna bawlsak hi. Tuimang khua mi sung ah Pasian min tawh Siangtho kitenna a bawl masa pen a hi uh hi.


Pu Tun Ngaih Lian leh Pi Vial Zen Cing tate

Langh Khan Tuang aneu lai in si

Zen Khan Nuam (1992- L)

Langh Cin Thang (2003- L)

Ciin Khawl Siang apasal Kyi Tun

Thang Sian Muang azi Lian Thawn Cing(Australia)

Cing Don Vung apasal Hau Sian Kham (USA)

Cing Hau Niang apasal Thang Kap Pau


March 10, 1966 kumin Tuimang khua Sanginn gei ah inn tuan khia a, sikkang tawh tuan in, Tuimang khua ah Sikkang tawh inntuan masa pen zong a hihi.


1968 kumin SPS Taklam khua ah kikhin hi. April 26, 1969 kumin a pi Niang Zen in nusia hi. 1972 kumin SMS Laitui khua ah kikhin leuleu hi.


1972 kumin Tedim Myo Lawibual veng ah teng hi. August 10, 1974 kumin EBC pawlpi ah lut uh a, April 4, 1977 kumin BAG pawlpi ah lut kik uh hi. 


1975 kumin SMS Lawibual ah piang leuleu hi. 1983 kuminSPS Suangzang ah piang kik hi. 1984 kumin SMS Laitui ah piang kik leuleu hi. 1985 kumin SMS Saizang khua ah piang leuleu hi. 1986 kumin SHS No. 2 Lawibual ah piang leuleu hi. 1992 kumin SMS Laitui ah athumveina piang leuleu hi. 1993 kumin Laitui pan Service Pension tawh pension la hi. Sang sia kum (34) sung sem hi. ဝန်ထမ်းကောင်း sum Ks. 3000, pension tawh ngah khawm hi. 


June 20, 1992 kumin atanu Zen Khan Nuamin nusia a, 2003 kumin atapa Langh Cin Thangin nu sia leuleu hi.


October 16, 1996 kumin BAG pawlpi ah piada (peon) dulman January 15, 2003 kum ciang kum (6) sung sem hi. BAG pawlpi sungah upa sep kum te: 1979-1982 ciang time khat, 1987-1992 ciang time nih, 1996 October kha dong Town Evangelist tawh thuahin Upa teel thumna ngah hi.


Tun Ngaih Lian

March 25,2022

Post a Comment

 
Top