0

Dec. 22, 2014 ni-inZ.Y.A zumah ZOFA panmunlen kiteelna kinei a,maikum (3 term) 2015-2017 ading a nuai-a banginmakai kiteel uh hi.

2015-2017 ZOFA Committee

President: Pa VialKhan Do 
Vice President I:Pa Cin Do Thang
Vice President II:Pa Kam Suan Mung
General Secretary:Sia Kham Do Dal
Asst. Secy. I + Acc.:Pa Kham Khan Thang
Asst. Secy. II:Pa Thawng Khat Thawn
Treasurer:Pa Thawn Za Tuang

Members:

Pa Vungh Za Khup,
Pa Pum LamThang,
Pa Cin Lian Khai,
Pa Mung Khan Suan,
SiaJoseph Hau Kap,
Pa En Khan Go,
Sia Vum KhanPau,
Tg. Vungh Sian Tuang

Post a Comment

 
Top